top of page

Oos gezèt

Ôntstange oet Ter Eiken: 
De karnevalsgezèt De Ertesjieter is ôntstange in 1979, es biejlage van Ter Eiken, het toenmoalig kultureel tiedsjrift van Kèsing. Noa veer joar ging de karnevalsgezèt ein eige lève leije en kreeg ze ein eige redaksiej. Het is ein parodiej op ein gewuën gezèt. De vinds ter zoëwaal binnelands noewts (euver Kèsing) es boetelands noewts (euver de rest vanne fuziej en nog verder), polletiek noewts, eine verkouprubriek, beursnoewts, het wèrbericht, sport, de tilleviziejprograms, reklaam,… Alles waat in ein gewuën gezèt stuit, stuit ouch in De Ertesjieter. Allein kriegtj alles ei karnevalesk (lès: plezerig) aksent. Hiel veul minse kieke eder joar ouch oet noa de (trukaasj)fotoos diej De Ertesjieter al haaj lang veur det fotosjop bestông. 
Toekomst verzekerdj: 
Op dit moment tèltj de redaksiej 9 lede. Dees zjoernaliste kômme vanaaf 11 november regelmoatig same veur het oetdinke vanne artikels ennet oetdrinke van meinig glèske Jägermeister. Gè kôntj uch waal veurstèlle det det ein hiël gezellige bedeuning is. Dit joar is men gestartj mèt ein jeugdredaksiej: ei paar jông snake diej mèt hiël veul goesting gestartj zeen mèt sjrieve. In dees gezèt höbbe ze ouch al ein biejdrage geleverdj en volgindj joar stappe euver noa de groëte redaksiej. De toekomst van De Ertesjieter is verzekerdj! Bedanktj Names alle Ertesjieters wil ich de huidige, mer ouch de oaj redaksiejlede bedanke veur de ore lèsplezeer diej ze ôs bezördj höbbe. Nogmaals profisijat mèt dees terechte ôngersjeijing. En goatj noew mer gouw wiejer mèt lèze en geneetj tervan mèt volle teuge. 

Ertesjieter digitaal 2019 (deel 1)

Ertesjieter digitaal 2019 (deel 2)

Ertesjieter digitaal 2018

Redactie "De Ertesjieter

Björn van Gert van Mieke van Joëste

 

Is gebore es twiëdje vanne driej op den twiëdje vanne dördje in 1980. Ich höb nog ei jônger zöster en ein oajer broor. Noa mien studies elektromechanika in Diepenbeek bèn ich oppen Hollener beginne wirke. Ich wirk doa noew in Veldhove es arsjitekt biej de ôntwikkeling van sjipmasjienes (geine Croky of Lays). Ich woën al ettelikke joare oppe Bômmesaar, same mèt mien vriendin Marie en wè zeen de trotse oajers van oos ertesjieterke Cas. Es ich niks ane kneuk höb, den speul ich nog altied inne verdediging vanne C-rezerve van Maaslandj. Tis ouch mèt voetballe det ich de naam 'Boetsjer' (oet het Ingels) höb gekrege. Ich dink zelf det det mèt miene verfiendje speltechniek te make hèt, angere dinke det Boetsjer gewuën  'slechter' beteikentj. 
Ich zörg mèt mien optrèje mèt de Ertebieters al joare veur ein hoëgtepuntj oppe groëte zitting. Ich bèn sins 2007 lid vanne redaksiej en hoaj mich veural bezig mèt artikels euver de Kirk en euver bloomsjikke biej de KVLV-vrolliej. Ich maag ouch al diej spelfoute van diej anger wuilesse inne redaksiej verbètere volgens mien eige verzônne spellingsregels.

_edited.jpg
Martine Bartels
DSC_0529.jpg

Jaak Verstraeten

Woor door de wiesvrouw gehooldj op 6 mei 1956 (eine stevige prengel: woog naaks ane hoak 3,6 kg en waas 52 cm lank) 
Jaak hèt gewirktj es studiejmeister-opveujer aan het College van het Heilig Kruus-Sint - Ursula Mezeik. Det waas eine belangrieke job: Jaak haaij toen 950 man (én nette mègdjes) ônger zich. Sins 2016 genietj ter van zien pensjoen.
Hè kwaam bekans in het ossebook. Oppe valreep (02/05/86 – veer daag veur ter 30 zouw wère) zag Janien vanne Veugeliër (waal oet Geistinge, mer kôm) “joa, ich wil” 
Jaak hèt 2 dochters: Nathalie (1987) en Michelle (1991) en 2 kleinkinjer: Olivier ( 2017) en Iris (2019). Is de pater familias van 5 hoonder, 2 berggeite en eine flinke kater. Veural det lèste is belangriek. Es emes vreugtj “Jaak, höbs dich eine flinke kater?” den kan ter sônger zich te zjenere altied bevestigindj antwoorde. 
Jaak is es medeoprichter van in het begin (1979) lid vanne karnevalsvereniging, sins 1981 van de road van Elf en van 2007 t.e.m. 2016  waas ter veurzitter vanne Ertesjieters. Redaksiejlid van De Ertesjieter sins den alleriëste daag (1979).

facebook_1578387020523_edited.jpg

Hans Kessel

 

Ich bèn per toeval gebore op miene verjoardaag: 29 oktoëber 1959 in Neeritter, op 100 mèter vanne Belzje grens. In 1986 begôs mie lève pas echt wiej ich ei mègdje oet Kèsing trouwdje.  Same mèt Monique van Tjieu van Christis boewdje ich ein huuske in Kèsing ane grens,  zoëdet ich nog aaf en toew euver de grens kan kieke. 

Ich bèn vader van 3 kinjer: Saskia, Benji en Janneke, en inmiddels  höb ich ouch al 3 kleinkinjer: Joey, Lilly en Tuur. Dus ouch veur de opvolging inne karneval höb ich al gezörgdj. Veur mie werk môt ich wied goan, de grens euver noa Eindhove. Mer ins toes ammezeer ich mich mèt mien vrouw, kinjer en kleinkinjer, en mèt meziek make biej ein echte bend. Ich zing en speul gitaar, ich vinj det ich det good kan. De vrouw enne kinjer kieke bedinkelik es ich det zèk, de redaksiej zwiegtj den wieselik. 

Ich bèn sins 2013 biej de redaksiej es redakteur, mer ich höb mich door good mèt mien èlleboge te wirke stillaan opgewirktj. Inne redaksiej vanne gezèt  bèn ich mômenteel eindredakteur.

Karel Hawinkel
Woor gebore zjust tegeneuver de kirk van Kèsing in 1962. Sinds 1986 is ter getrouwdj mèt Marina, ein sjik oet Zonhove, hè hèt ei mègdje van het joar 1989 en eine jông van 1994.
Hè duit biej de pelisse van de zone Carma het speurwerk en veural noa minse die gewelddadig zeen noa anger minse toe.
Veur de carneval hèt hè hiël aktief mètgedoan biej de helaas opgedoektje groep “de Gastjes”. Diej verzörgdje eder joar ein uniek optrèje oppe prinsezitting en haje altied eine hiële sjoëne wagen inne stoet
Sins 1999 is ter lid vanne redaksiejploog van de Ertesjieter en sins ein aantal joar trachtjer det boelke ane gang te hoaje es hoofdredacteur.
Kipper isser allang neet mië, hè probeertj zich noew slank te hoaje door get te fitse, zoëwaal binne es boete
_edited.jpg
Marlies Willen
17264603_1830931823839617_89323507240796
Yvon Derksen

Gebore op 2 mei 1973 te Mook (oppen Hollenjer). Diere en kreativiteit zeen de roëje droad in mie lèven.

Noa mien opleijing “MTS Reklaam en Prezentasiejtechnieke” in Boxtel, bèn ich direkt anet werk gegange biej ei reklameburo. Sinds 2012 höb ich beslote ôm es zelfstandige wiejer te goan mèt Blikvangend.nl. In 2020 höbbe ze mich gevroagdj of ich de Ertesjieter zou wille make, en doa höb ich nateurlik JOA op geantwoordj! Ich hoop det ich dit nog veule edisies zal moge doon.

Doaboete zeen diere nog altied ein groët stök oet mie lève. Zoë höbbe wè mômenteel 3 Mecheliërs diej wè aafrichte tot polisiejhônd en in hoes lève wè same mèt 2 miniatuur bull terriërs. Diej höbbe wè afgerichtj tôt de allerleefste knuffelhunj! 

foto voor ertesjieter.jpg
Els Gielen

Is gebore ônger de sakrementsprosessiej op zôndig 20 juni 1954 es zèsdje op riej innet gezin van meister Christje. Sins 1975 is ze getrouwdj mèt Bèr vanne Post, prins vanne Ertesjieters in 1987 en ze höbbe twië zone. Den oadste is jeugdprins gewèst en mômenteel zitte ze allebei biej de Road van Èlf. Ze hèt joare gewirktj ane grens in Kèsing en is doanoa mèt het bedrief verhoesdj noa Maasmechele. Ze hèt oeteindelik hör karjère aafgeslote in ein verzinkeriej in Kinder. 

Sinds 2016 bewirktj ze de fotoos veur de Ertesjieter.

32454241_10216407494519043_8907242867408
Mark Lamberigts

Gebore op 18/01/1982 es iëste, en ônmiddellik slumste, zoon van Jan van Frans vannen Oaje Börgemeister en Els van Pierre de fakteur.
In 2007 getrouwdj mèt ein sjoën mègdje oet Ophove en ônmiddellik ane opvolging beginne te wirke. Gevolg: twië prachtige kinjer, Lukas (2008) en Julie (2010).
Hobbiejgewiejs speultj Mark Tromboon biej de Sjeurkapel, de Ertesjieterskapel enne zate hermeniej “Neet Sjoën mer Hel” oet Iële.
Ein sport koster meulik keze: het zeen ter den ouch driej gewore: zwumme, fitse en loupe, regelmoatig gekômbineerdj in eine triejatlon.
Ester noa de hobbies enne sport nog get tied euverblieftj, zörgtjer es zelfstandige illentrikker det het leecht biej de luuj blieftj branje.

bottom of page