top of page

Oos gezèt

Ôntstange oet Ter Eiken: 
De karnevalsgezèt De Ertesjieter is ôntstange in 1979, es biejlage van Ter Eiken, het toenmoalig kultureel tiedsjrift van Kèsing. Noa veer joar ging de karnevalsgezèt ein eige lève leije en kreeg ze ein eige redaksiej. Het is ein parodiej op ein gewuën gezèt. De vinds ter zoëwaal binnelands noewts (euver Kèsing) es boetelands noewts (euver de rest vanne fuziej en nog verder), polletiek noewts, eine verkouprubriek, beursnoewts, het wèrbericht, sport, de tilleviziejprograms, reklaam,… Alles waat in ein gewuën gezèt stuit, stuit ouch in De Ertesjieter. Allein kriegtj alles ei karnevalesk (lès: plezerig) aksent. Hiel veul minse kieke eder joar ouch oet noa de (trukaasj)fotoos diej De Ertesjieter al haaj lang veur det fotosjop bestông. 
Toekomst verzekerdj: 
Op dit moment tèltj de redaksiej 9 lede. Dees zjoernaliste kômme vanaaf 11 november regelmoatig same veur het oetdinke vanne artikels ennet oetdrinke van meinig glèske Jägermeister. Gè kôntj uch waal veurstèlle det det ein hiël gezellige bedeuning is. Dit joar is men gestartj mèt ein jeugdredaksiej: ei paar jông snake diej mèt hiël veul goesting gestartj zeen mèt sjrieve. In dees gezèt höbbe ze ouch al ein biejdrage geleverdj en volgindj joar stappe euver noa de groëte redaksiej. De toekomst van De Ertesjieter is verzekerdj! Bedanktj Names alle Ertesjieters wil ich de huidige, mer ouch de oaj redaksiejlede bedanke veur de ore lèsplezeer diej ze ôs bezördj höbbe. Nogmaals profisijat mèt dees terechte ôngersjeijing. En goatj noew mer gouw wiejer mèt lèze en geneetj tervan mèt volle teuge. 
bottom of page